Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1
Algemeen


1.1       Onder GEWOON MOOI LEEUWARDEN

wordt in deze algemene verkoopvoorwaarden verstaan: GEWOON MOOI LEEUWARDEN, Kleding, schoenen en accessoires , hierna te noemen GEWOON MOOI LEEUWARDEN.
1.2       Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met GEWOON MOOI LEEUWARDEN voor zover daarvan niet uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.
1.3       Met in achtneming van het bepaalde in artikel 6.4 zijn deze voorwaarden tevens van toepassing, indien GEWOON MOOI LEEUWARDEN voor de uitvoering van alle overeenkomsten derden dient in te schakelen.
1.4       Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door GEWOON MOOI LEEUWARDEN erkend.
1.5       In het geval deze Algemene Verkoopvoorwaarden en een Overeenkomst onderling tegenstrijdige clausules zouden bevatten, prevaleert de Overeenkomst.
1.6       Indien enig onderdeel van de Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de Voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen partijen gebonden zijn zich in te spannen om in goed overleg een vervangend beding vast te stellen dat geldig is en de oorspronkelijke bedoelingen van partijen zo veel als mogelijk benadert.
 
Artikel 2
Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten


2.1       Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld door GEWOON MOOI LEEUWARDEN.
2.2       Overeenkomsten tot levering van zaken en/of diensten binden GEWOON MOOI LEEUWARDEN eerst na schriftelijke bevestiging. Feitelijke uitvoering door GEWOON MOOI LEEUWARDEN of een door GEWOON MOOI LEEUWARDEN verzonden factuur staat gelijk aan een schriftelijke bevestiging van het aanbod.
2.3       Indien niet binnen 8 dagen, eveneens schriftelijk, de juistheid van de inhoud van deze schriftelijke bevestiging wordt betwist, zijn GEWOON MOOI LEEUWARDEN en afnemer hieraan gebonden.
2.4       Aanbiedingen van GEWOON MOOI LEEUWARDEN gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.
2.5       GEWOON MOOI LEEUWARDEN kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
2.6       Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.
2.7        Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via e-mail verstrekt en opgaven etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Gewoon Mooi Leeuwarden garandeert echter niet dat alle aanbiedingen op producten volledig met de gegeven informatie etc. in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding.
 

Artikel 3
Prijzen/Prijsverhoging


3.1       Alle prijzen zijn, tenzij anders aangegeven, in Euro’s uitgedrukt, inclusief omzetbelasting (BTW) en exclusief verzendkosten.
3.2       GEWOON MOOI LEEUWARDEN garandeert dat prijsverhogingen na de totstandkoming van de koop niet zullen plaatsvinden, tenzij de prijsverhoging het gevolg is van wettelijke regelingen en/of bepalingen.
3.3       Indien de prijsverhoging niet het gevolg is van wettelijke regelingen en/of bepalingen, heeft de consument het recht om de overeenkomst op afstand op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 
Artikel 4
Aflevering


4.1       Indien zaken uit voorraad leverbaar zijn, worden deze direct na betaling verzonden. Voor het verzenden van bestelde zaken kan GEWOON MOOI LEEUWARDEN verzendkosten in rekening brengen. De levering van bestelde zaken vindt plaats op het bij GEWOON MOOI LEEUWARDEN bekende postadres, niet zijnde van tijdelijke aard, en afgegeven aan de natuurlijke persoon die zich op het afleveradres bevindt.
4.2       Indien de afnemer de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de artikelen worden opgeslagen voor rekening en risico van de afnemer.
4.3       Aan de leveringsplicht van GEWOON MOOI LEEUWARDEN zal, behoudens  bewijs van het tegendeel, zijn voldaan zodra de door GEWOON MOOI LEEUWARDEN  geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering, behoudens tegenbewijs.
4.4       Ingeval van weigering van de aangeboden zaken komen retourvracht en opslagkosten, alsmede het risico van beschadiging of teloorgang van de geweigerde zaken geheel voor rekening van de afnemer, tenzij de afnemer op goede gronden het recht op ontbinding van de koop of de vervanging van de zaak inroept.
 
Artikel 5
Levertijd


5.1       Een door GEWOON MOOI LEEUWARDEN opgegeven levertijd is nimmer te beschouwen als fatale termijn. De levertijd vangt eerst aan nadat alle benodigde gegevens in het bezit van GEWOON MOOI LEEUWARDEN zijn, waarna GEWOON MOOI LEEUWARDEN zal trachten om binnen 30 dagen levering te doen plaatsvinden.
5.2       In het kader van de regels van de koop op afstand zal GEWOON MOOI LEEUWARDEN (opdrachtnemer) bestellingen met bekwame spoed, doch tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument (opdrachtgever) binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.
 


Artikel 6
Ontbinding


6.1       Onverminderd de rechten van GEWOON MOOI LEEUWARDEN op basis van de wet is GEWOON MOOI LEEUWARDEN gerechtigd door middel van een daartoe strekkende schriftelijke verklaring aan de afnemer de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten of te ontbinden met het recht op schadevergoeding jegens de afnemer indien na het sluiten van de overeenkomst aan GEWOON MOOI LEEUWARDEN omstandigheden ter kennis komen die GEWOON MOOI LEEUWARDEN goede grond geven te vrezen dat de afnemer niet aan zijn verplichtingen zal voldoen. Indien GEWOON MOOI LEEUWARDEN bij het sluiten van de overeenkomst de afnemer gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming van zijn verplichtingen en deze zekerheid blijft uit of is onvoldoende (ondanks sommatie) alsmede in geval van faillissement van de afnemer, een eigen aanvraag tot faillissement door de afnemer, surseance van betaling, liquidatie of een besluit daartoe, gehele of gedeeltelijke overdracht van het bedrijf van de afnemer of inbeslagname van enig deel van zijn vermogen.
6.2       Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materialen waarvan GEWOON MOOI LEEUWARDEN zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving ervan in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is GEWOON MOOI LEEUWARDEN bevoegd de overeenkomst te ontbinden.
6.3       De afnemer heeft het recht om bij geleverde zaken op grond van een bestelling bij GEWOON MOOI LEEUWARDEN, indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig artikel 7:5 BW, binnen een periode van 14 dagen zonder opgave van reden de overeenkomst te ontbinden, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan GEWOON MOOI LEEUWARDEN heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 dagen na aflevering melding te maken bij GEWOON MOOI LEEUWARDEN. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig (uiterlijk 14 werkdagen na aflevering) zijn terug gestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuw staat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, bevestigt GEWOON MOOI LEEUWARDEN na ontvangst en controle van de terugontvangen zaken de ontbinding van de koop per omgaande en draagt zorg dat binnen 14 dagen na goede ontvangst van de complete retourzending het aankoop bedrag zal worden terug betaald.
 
Artikel 7
Overmacht


7.1       Onder overmacht wordt verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle omstandigheden, waarop GEWOON MOOI LEEUWARDEN geen invloed heeft en die de levering van zaken belemmeren of onmogelijk maken daaronder begrepen doch niet beperkt tot werkstaking bij GEWOON MOOI LEEUWARDEN of toeleveranciers, storingen in het Internet of WAP, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie.
7.2       Een beroep op overmacht kan ook gedaan worden indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhinderd, intreedt nadat GEWOON MOOI LEEUWARDEN de verbintenis had moeten nakomen.
7.3       Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichting door GEWOON MOOI LEEUWARDEN niet mogelijk is langer duurt dan 2 weken zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
7.4       Indien GEWOON MOOI LEEUWARDEN bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.
 
 
Artikel 8
Garantie


8.1       GEWOON MOOI LEEUWARDEN biedt geen uitgebreidere garantie op geleverde zaken dan de garantie(-voorwaarden) van de fabrikant van deze zaken, zonder evenwel de rechten van de afnemer voortvloeiend uit dwingendrechtelijke wetsbepalingen aan te tasten.
8.2       GEWOON MOOI LEEUWARDEN is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken.
8.3       De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan GEWOON MOOI LEEUWARDEN) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan GEWOON MOOI LEEUWARDEN. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 14 dagen na levering aan GEWOON MOOI LEEUWARDEN schriftelijk worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuw staat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.
8.4       Indien klachten van de afnemer door GEWOON MOOI LEEUWARDEN gegrond worden bevonden, zal GEWOON MOOI LEEUWARDEN naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van GEWOON MOOI LEEUWARDEN en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar keuze van GEWOON MOOI LEEUWARDEN) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van GEWOON MOOI LEEUWARDEN gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van GEWOON MOOI LEEUWARDEN enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.
8.5       GEWOON MOOI LEEUWARDEN is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.
8.6       Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens GEWOON MOOI LEEUWARDEN in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van GEWOON MOOI LEEUWARDEN en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld; D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen;
 
Artikel 9.
Betaling


9.1            Betaling binnen Nederland kan geschieden per online bankieren (iDeal/PayPal) en overboeking (vooraf). Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bankrekening van Gewoon Mooi Leeuwarden.
9.1.1.        Gewoon Mooi Leeuwarden biedt u drie mogelijkheden om te betalen: 
a.     Met iDeal en PayPal kunt u vertrouwd, veilig en gemakkelijk uw online aankopen afrekenen. iDeal is pinnen via internet. Heeft u een rekening bij ABNAMRO, Rabobank, Postbank/ING, Fortis of SNS, dan kunt u betalen via iDeal. U gaat bij het afrekenen door naar uw eigen beveiligde omgeving van internetbankieren, maakt daar de betaling over en gaat weer terug naar de site van GEWOON MOOI LEEUWARDEN.  iDeal betalingen worden direct van uw rekening afgeschreven.  
b.    Vooruit betalen per bank of giro: U ontvangt een bevestigingsmail van uw bestelling met daarin de betaalgegevens en het factuurnummer van GEWOON MOOI LEEUWARDEN. U maakt zelf het bedrag naar ons over. Na ontvangst van de betaling wordt de bestelling verzonden.
9.2       Indien u als de consument met enige betaling in gebreke bent, is Gewoon Mooi Leeuwarden gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.
9.3       Na het verstrijken van 10 dagen na de factuurdatum is de afnemer van rechtswege in verzuim en vanaf dat moment een rente verschuldigd van 1% per maand over het opeisbare bedrag, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
9.4       In geval van faillissement of surseance van betaling van de afnemer of een aanvraag daartoe, zijn de vorderingen van GEWOON MOOI LEEUWARDEN en de verplichtingen  van de afnemer jegens GEWOON MOOI LEEUWARDEN onmiddellijk opeisbaar.
9.5       Indien GEWOON MOOI LEEUWARDEN haar vordering ter incasso uit handen moet geven, is de afnemer een gefixeerd bedrag van 15% van het verschuldigde aan buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, met een minimum bedrag van 250 euro.
9.6       Indien GEWOON MOOI LEEUWARDEN kan aantonen hogere kosten te hebben gemaakt welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 10
Eigendomsvoorbehoud


10.1     De eigendom van alle door GEWOON MOOI LEEUWARDEN aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij GEWOON MOOI LEEUWARDEN zolang de afnemer de vorderingen van GEWOON MOOI LEEUWARDEN uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van GEWOON MOOI LEEUWARDEN wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.
10.2     De door GEWOON MOOI LEEUWARDEN geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
10.3     De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
10.4     De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan GEWOON MOOI LEEUWARDEN of een door GEWOON MOOI LEEUWARDEN aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin GEWOON MOOI LEEUWARDEN haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.
10.5     Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht GEWOON MOOI LEEUWARDEN zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
10.6     De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan GEWOON MOOI LEEUWARDEN.

Artikel 11
Privacy


11.1     GEWOON MOOI LEEUWARDEN respecteert de privacy van de bezoekers aan haar website en is de enige eigenaar van de informatie die via deze website wordt verkregen, tenzij anders aangegeven. Deze informatie wordt door GEWOON MOOI LEEUWARDEN niet verkocht, gedeeld of verhuurd aan derden op een andere wijze dan als vermeld in deze privacyverklaring.
11.2     Informatie waaruit de identiteit van een bezoeker aan de website van GEWOON MOOI LEEUWARDEN kan worden afgeleid, wordt vrijwillig door de bezoeker verstrekt. Deze informatie kan binnen GEWOON MOOI LEEUWARDEN (al haar dochterondernemingen en ten behoeve van haar /hun merken) worden gebruikt met als doel de bezoeken aan GEWOON MOOI LEEUWARDEN en al haar websites zo eenvoudig en plezierig mogelijk te maken. Daarnaast zal deze informatie mogelijk worden gebruikt voor analyse en het verschaffen van informatie over het productportfolio van GEWOON MOOI LEEUWARDEN. De afnemer geeft hier uitdrukkelijk toestemming voor. GEWOON MOOI LEEUWARDEN is gerechtigd informatie over een bezoeker in bijzondere gevallen openbaar te maken, wanneer er reden is aan te nemen dat het openbaar maken van die informatie nodig is ter identificatie van, in contact te komen met of een proces aan te spannen tegen iemand die al dan niet opzettelijk de rechten of de eigendom van GEWOON MOOI LEEUWARDEN, andere gebruikers van haar website of anderen die daarvan schade kunnen ondervinden, benadeelt of daaraan schade toebrengt. GEWOON MOOI LEEUWARDEN is gerechtigd informatie over gebruikers vrij te geven wanneer GEWOON MOOI LEEUWARDEN te goeder trouw van mening  is dat de wet dit vereist.
11.3     GEWOON MOOI LEEUWARDEN verzamelt niet-persoonlijke informatie over haar online bezoekers teneinde het totaal aantal bezoekers van de website te kunnen vaststellen, alsmede het gebruikte type Internetbrowser en besturingssysteem. Persoonsgegevens kunnen op verzoek van de online bezoeker worden verwijderd voor zover dit voor GEWOON MOOI LEEUWARDEN geen onredelijke inspanning of kosten vergt.
 
Artikel 12
Intellectuele eigendomsrechten


12.1     Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, berusten de volledige auteursrechten en alle overige rechten van intellectuele en industriele eigendom met betrekking tot de door GEWOON MOOI LEEUWARDEN geleverde zaken of diensten, zoals merkrechten, modelrechten, octrooirechten, sui generis databankrechten, etc., uitsluitend bij GEWOON MOOI LEEUWARDEN en/of haar leveranciers.
12.2     Partijen verbinden zich om voldoende maatregelen te treffen om geheimhouding te verzekeren met betrekking tot elkaars gegevens van vertrouwelijke aard waarvan zij bij de uitvoering van de overeenkomst kennis nemen.
 
Artikel 13
Toepasselijk recht
Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van GEWOON MOOI LEEUWARDEN is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.